Endringer i studieforbundets tilskuddsatser 2020 = økning!

Penger

Nettkurs / kurs kr.150 pr. time, for kurs på 4 - 7 timer.

 

 

 

 

Opplæringstilskudd

 • 150 kr. pr.studietime for nettkurs / kurs på 4 - 7 timer. 120 kr. pr. studietime for kurs fra 8 timer.
  • Satsen på 150 kr. pr. studietime for nettkurs / kurs, er gjeldende fra 01.04.20, og fram til og med 31.12.2020.
 • Gis til kurs som har dokumenterte utgifter, som er registrerte i KursAdmin. Det gis til lærer/foredragsholder, pedagogisk materiell og/ eller lokalleie.                

                                                 

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter. 

 • 500 kr.
  • Kurs uten utgifter/uten lærer.

Grunntilskuddet  for registrering av kurset i KursAdmin, på kr. 500 pr. kurs avvikles.                                                

Fra 01.01. 2021 må alle kurs ha en lærer /foredragsholder/studieleder som har ansvaret for opplæringen.

Kurs på  8, 9, 10, 11 og 12 timer vil i 2020 få et ekstra tilskudd, slik at det samlede tilskuddet blir lik 2019 tilskuddet.

Tilretteleggingstilskudd

 • Gis til særskilt tilrettelegging av opplæringen.
  • Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskuddet, og krever dokumentasjon.
  • Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren, og fjerne/ lette opplæringshinder. Det gis til kurs hvor en eller flere deltagere trenger ekstra tilrettelegging.
  • Behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen, skal beskrives av kursarrangøren. Det må angis antall kvinner og menn det søkes tilskudd om. Alle økonomibilag må lastes opp i KursAdmin.

 Hva kreves for å få støtte til et kurs?

 • Kursarrangør må være medlem i studieforbundet.
 • Kursarrangør registrerer og rapporterer kurs i KursAdmin.
 • Godkjent studieplan.
 • Kurset må utlyses for målgruppa – offentliggjøres.
 • Kurset må vare minst 8 klokketimer.
 • Frammøte, kostnader og inntekter registreres i KursAdmin.
 • Deltagere som registreres må fylle 14 år i løpet av kursåret.
 • Tre ( 3 ) deltagere må delta 75% av kurstimene.
  • ( det kan gis dispensasjon for lavere deltagerantall, søk under Filer/Notat i KursAdmin)

Hva kreves av studieplan?

 • Læringsmål
 • Målgruppe(r)
 • Innhold
 • Læringsressurser
 • Metoder
 • Varighet

Det er registrert studieplaner innenfor mange ulike emner i KursAdmin.  Ny studieplan registreres av kursarrangør, og godkjennes av studieforbundet. 

Om kursarrangør skal arrangere et kurs, hvor det i studieplanen ikke er lagt inn muligheter for nettbasert kurs - send en e.post til post@naeringogsamfunn.no.                                                             

Kurs som allerede har startet med fysiske samlinger og gått over til elektronisk kommunikasjon, der kan kursplanene utarbeides etter kursstart.

Kursarrangør som mottar tilskudd må fremlegge dokumentasjon på utgifter, når studieforbundet ber om det.

Frist for avslutning av kurset : For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet.

 Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs.

 Det er kursarrangørs ansvar å legge inn riktige opplysninger.

Kursarrangør er ansvarlig for at det opplyses om at kurset arrangeres i samarbeid med studieforbundet næring og samfunn.

 

 Siste frist for rapportering av kursaktiviteten 2020  =  15.januar 2021