Forskrift til Voksenopplæringsloven

paragraf

 

Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet:

 

 

 

Les Voksenopplæringsloven!   Les hele forskriften for studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet!

Se utdrag fra forskriften for studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet:

 Kurset

  • Studieplanen skal være godkjent av studieforbundet.
  • Kurset skal bestå av minst 4 timer, og ha minst 4 deltagere.                                                                                     Studieforbundene kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere. Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan planlegges med kurs med færre enn fire deltakere.
  • Kurset skal ha en kursleder.
  • En kurstime er 60 minutter. ​                                                                                                                                                                         Det kan avholdes pauser på 15 minutter pr. time, men pausene kan ikke samles for å gjøre kurset «kortere».
  • Digitale kurs. Det er gitt et unntak fra forskriften fram til 1.juli 2021, pga pågående pandemi.                                                                                                                                                                Gjeldende forskrift § 9: Samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger, og alle deltakere og kursleder skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og i fysiske samlinger.
  • Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.                                                                                                  Det er offentlig kunngjort, når det står på web.
  • Studieforbundene har ansvar for at organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for internkontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov og forskrifter.
Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen må være arrangør av kurset. 
  • Dette gjelder alle faser i arbeidet med et kurs, fra planlegging til den faktiske gjennomføringen og eventuelt etterarbeid.
  • Studieforbund kan ikke ta med kurs i tilskuddsgrunnlaget som er arrangert av en organisasjon, som ikke er medlem av studieforbundet.                                
  • Det samme gjelder for medlemsorganisasjoner, en annen organisasjon kan ikke arrangere kurset. 

Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler 
Reglene om gratis bruk av undervisningslokaler bygger på prinsippet om samordnet ressursbruk, noe som innebærer at det offentliges investeringer innenfor undervisningssektoren skal komme studieforbundene til gode, ved avholdelse av kurs med tilskudd etter forskriften.
Retten er begrenset til undervisningssektoren, dette betyr at det ikke gjelder f.eks. for bibliotek, selv om disse er finansiert av det offentlige. 

 

Dette gjelder alle undervisningslokaler som er finansiert og driftet gjennom tilskudd fra det offentlige. Fra grunnskole til og med høyskoler og universiteter som er finansiert og driftet gjennom tilskudd fra det offentlige. 
Retten til gratis lokaler ikke gjelder for  spesialrom, som krever tilstedeværelse av kvalifisert personell. For slike rom kan lokaleier kreve vederlag for bruk. 

NB! Departementet understreker at retten til gratis bruk av undervisningslokaler, først inntrer når lokaleiers behov for egen undervisningsvirksomhet er dekket.