Ny kompensasjonsordning for frivillig sektor

Penger

Informasjon fra Virke ideell og frivillighet 

Kulturdepartementet  vedtok 16.juli 2020 en ny ordning for inntektstap for frivillig sektor i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Sjekk om dere kan søke kompensasjon her!

Ordningen dekker tapte inntekter i perioden 12. mars til 31. august. Søknadsfristen er satt til 15. september.

Organisasjonen må ha hatt et tap på minimum 25.000 kroner for å kunne søke om kompensasjon. 

Ordningen er for frivillig sektor og med det mener Kulturdepartementet virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Dermed er det ikke bare de frivillige organisasjonene som kan søke om kompensasjon, vi er glad for at Virke har fått gjennomslag for at også folkehøyskoler og andre virksomheter er inkludert. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forskriftene-for-kompensasjonsordningene-for-kultur-frivillighet-og-idrett-er-klare/id2723415/
 
Hvor mye kan man få kompensert?  Ordningen dekker 70 % av tapte inntekter. 


Det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som følge av: 
•         tapte inntekter fra arrangement, men ikke sponsorinntekter og gaver.
•         tapte billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet . 
 
Med arrangement forstås tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. 
 
Med annen spesifisert aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden, for eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler.  
 
Send inn søknad - Søknadsfristen er 15. september
Søknaden sendes inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet elektronisk. Det er en fortløpende maskinell behandling av søknadene. Merk at det er ulike krav til dokumentasjon og lagring av dokumentasjon som avgjøres av hvor stort søknadsbeløpet er. 

 
Registrering i Frivillighetsregisteret 
På det tidspunktet som søknaden sendes inn må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er fortsatt mulig å gjøre dette. For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, må organisasjonen drive frivillig virksomhet. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap kan registreres i frivillighetsregisteret. 


Registrering skjer ved bruk av samordnet registermelding. Til registrering må styret være oppdatert i enhetsregisteret og gjeldende vedtekter må sendes inn. Organisasjonen kan velge om de skal registrere årsregnskapet i frivillighetsregisteret. Som en del av registreringen må organisasjonen velge inntil 3 aktivitetsområder for virksomheten (ICNPO-kategorier).  
 
For mer informasjon om registrering se https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/.