Studieforbundene gis dispensasjon ved gjennomføring av jegerprøvekurs grunnet koronavirus

Studieforbundene gis dispensasjon fra kravet om obligatorisk undervisning på samling 5 – 9, dersom det av smittevernhensyn ikke kan tilbys undervisning. Samlingene 5 - 9 skal da gjennomføres som e-læring. Dispensasjonen gjelder for alle kurs med oppstart før 12. mars 2020.

Gjeldende regelverk I henhold til forskrift 22. mars nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 8 er vilkårene for å bli registrert i Jegerregisteret at jegerprøven skal være bestått i henhold til forskrift, studieplan og instruks fastsatt av Miljødirektoratet. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen, jf. § 8. Det obligatoriske kurset kan arrangeres av studieorganisasjoner som har avtale med Miljødirektoratet, jf. § 9.

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven av 1. april 2017 og Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs av 1. januar 2017 slår fast at kursarrangør skal gjennomføre undervisning på alle 9 samlingene. Samling 1 – 4 har obligatorisk oppmøte på kurs og det er ikke tillatt med fravær. Kandidatene kan ha fravær på inntil 2 samlinger fra samlingene 5 – 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for den aktuelle samlingen.

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften, jf. § 39.

Miljødirektoratets vurdering På bakgrunn av gjennomført jegerprøvekurs og bestått eksamen blir kandidatene registrert i Jegerregisteret. Denne registreringen gir vedkommende retten til å utøve jakt, felling og fangst. Miljødirektoratet ser det derfor som viktig å ivareta kvaliteten på jegeropplæringen, også under en tid med restriksjoner i samfunnet som en følge av koronaviruset.

Human og sikker jakt, samt våpenopplæring, er en så sentral del av jegeropplæring at det ikke er aktuelt å fravike kravet til undervisning på de samlingene som har obligatorisk oppmøte. Dette vil i praksis gjelde samling 2- 4, da samling 1 allerede er gjennomført dersom kurset har startet.

Når det gjelder samling 5 – 9 kan kandidatene ha fravær på inntil 2 av samlingene når bestått test fra e-læringa til samlingene forevises instruktøren. Disse samlingene kan derfor hver for seg gjennomføres som e-læring i henhold til instruksen. Vi vurderer det derfor som forsvarlig at arrangørene kan sluttføre sine kurs ved at alle disse 5 samlingene kan gjennomføres som e-læring i den unntakssituasjonen vi er i. Det er viktig at instruktørene er tilgjengelig for kandidatene for spørsmål og veiledning.

På grunn av at det er begrenset eller ingen aktivitet på skytebanene, ønsker ikke Miljødirektoratet å legge til rette for oppstart av nye kurs som ikke kan gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Denne dispensasjonen gjelder derfor kun for kurs som er igangsatt før 12. mars 2020. Med igangsatt menes at minimum samling 1 må være gjennomført før denne dato. I tillegg er kandidatene avhengig av at kommunene tilbyr eksamen etter endt kurs, og det er usikkert hvilket eksamenstilbud som kan tilbys denne våren/sommeren. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere og tilrettelegge for gjennomføring av eksamen i tråd med gjeldende smitteverntiltak.

Konklusjon Det at igangsatte jegerprøvekurs har stoppet og nye kurs er avlyst som en følge av koronaviruset er å betrakte som et særlig tilfelle. Forskriften § 39 kommer derfor til anvendelse. Med bakgrunn i usikkerheten rundt eksamenstilbudet og mulighet for aktivitet på skytebanene, samt at dette er en ekstraordinær situasjon, avgrenses denne dispensasjonen likevel til å gjelde igangsatte jegerprøvekurs. Det betyr kurs som minimum har gjennomført samling 1 før 12. mars 2020. Kurs som eventuelt startes opp etter denne dato må gjennomføres i tråd med gjeldende smitteverntiltak og i henhold til gjeldende regelverk for jegerprøven. Eksamen må for alle kurs gjennomføres av kommunen i tråd med gjeldende smitteverntiltak.

Vedtak Med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 39 gis Studieforbundet natur og miljø, Studieforbundet næring og samfunn, Studieforbundet AOF, Studieforbundet Folkeuniversitetet og Samisk studieforbund dispensasjon fra krav til undervisning på samling 5 – 9 for jegerprøvekurs som er igangsatt før 12. mars 2020, jf. §§ 8 og 9. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:

  • Med kurs som allerede er igangsatt menes kurs der minimum samling 1 er gjennomført før 12. mars 2020.
  • Samling 2, 3 og 4 som har obligatorisk oppmøte på kurs må gjennomføres med undervisning i henhold til bestemmelsene i forskrift, instruks og studieplan, samt gjeldende smitteverntiltak. Det er kursarrangørenes ansvar å ivareta smittevernet gjennom nødvendige tiltak i henhold til de enhver tid gjeldende føringer fra helsemyndighetene. Undervisningen må om nødvendig deles inn i mindre grupper.
  • Samlingene 5 - 9 skal gjennomføres som e-læring dersom det av smittevernhensyn ikke kan tilbys undervisning. Med undervisning menes her fysisk oppmøte i kurslokale med instruktør tilstede. Instruktøren skal ved gjennomføring av samling som e-læring gjøre seg tilgjengelig for kandidatene slik at de kan stille spørsmål og få veiledning ved behov. Kandidatene skal levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for å få godkjent samlingen.
  • På kursrapporterten til studieforbundet skal det fremdeles føres oppmøte av timer med og uten lærer.