Alle kurs, også digitale kurs ,fra 4 timer får voksenopplæringstilskudd!

Ball of fire

Tilskuddsregler for 2021 kommer 29.januar!

Har dere gjennomført digitale kurs i 2020? Rapporter timene til studieforbundet!

Tilskudd til kurs og nettkurs på 4 timer.  Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler 2020

Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i § 16 i forskrift om studieforbund og nettskoler har besluttet å gjøre midlertidig unntak fra kravet om at kurs som kan få tilskudd etter voksenopplæringsloven, skal i utgangspunktet være fysiske samlinger, jf. forskrift om studieforbund og nettskoler § 7 tredje ledd andre punktum og § 9 første ledd andre punktum.

Nettbaserte kurs vil få  tilskudd etter Voksenopplæringsloven.

Dette gjelder alle typer kurs som er nettbaserte. Det er et krav om samtidighet.
Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker.  Alle deltakerne må være pålogget samtidig,  innenfor et avtalt tidsrom.

Frammøte føres som vanlig av kursarrangøren.

Kursarrangør velger selv hvilken læringsplattform som benyttes ( Forslag: Skype, Teams, Zoom ) . Dette registreres i KursAdmin, på kurset, under fanen Filer/notat.

Det må utarbeides nye kursplaner for disse kursene - Unntakene gjelder ut 2020.

Om kursarrangør skal arrangere et kurs, hvor det i studieplanen ikke er lagt inn muligheter for nettbasert kurs - send en e.post til post@naeringogsamfunn.no.                                                             

Kurs som allerede har startet med fysiske samlinger og gått over til elektronisk kommunikasjon, der kan kursplanene utarbeides etter kursstart.

Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler 2020

Dette er et unntak fra kravet i forskrift om studieforbund og nettskoler § 7 femte ledd bokstav b. ( Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.)              
Det må fremgå av studieplanen at kurset er nettbasert.

Kunnskapsdepartementet besluttet å midlertidig gi unntak fra forskriften § 7 femte ledd bokstav a ( a)    Kurset må bestå av minst åtte kurstimer.) , slik at minstekravene til kurstimer reduseres fra minst åtte timer til minst fire kurstimer for å kunne telle med i tilskuddsgrunnlaget.

Har du spørsmål, send en mail til post@naeringogsamfunn.no.