Tilskuddssatser for 2021

Ball of fire

Tilskuddet kr. 150, gjelder første halvår for kurs rapportert tom juni 2021.

Kurs kan holdes fra 4 timer, og med 4 deltagere. 

Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset.

Kurs kan gjennomføres digitalt. (unntak ut juni 2021)

Kurset skal offentliggjøres, og være åpent for alle.

Rapporter kurset innen 3 måneder etter sluttdato. 

Målet for 2021 er at studieforbundet næring og samfunn har en aktivitet på 40 000 timer.

Opplæringstilskudd

 

Kr. 150  pr. time.

 • Merk: Tilskuddet gjelder første halvår for kurs rapportert tom juni 2021. Ny tilskuddssats fra juli 2021, kommer i  begynnelsen av september 2021.
 • Loggen i KursAdmin viser når kurset er rapportert.

Opplæringstilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Det gis til kurs som har  dokumenterte  utgifter, disse registreres i KursAdmin. Det gis til lærer / foredragsholder, pedagogisk materiell  og/ eller lokalleie. Opplæringstilskuddet kan ikke  overstige utgiftene.

Det gis ikke tilskudd etter denne forskrift, hvis kurset dekkes gjennom andre tilskuddsordninger.

Tilretteleggingstilskudd

 

Tilskuddet gis basert på kostnader for ekstra tilrettelegging.

 

Frist for rapportering av kurset, og motta fullt tilskudd

Innen 3 måneder etter sluttdato. Kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, får halvert voksenopplæringstilskuddd.

Kursarrangør som mottar tilskudd må fremlegge dokumentasjon på utgifter, når studieforbundet ber om det.

Det er kursarrangørs ansvar  å gjøre seg kjent med vilkårene for å motta voksenopplæringstilskudd, samt å følge opp rapporteringen av kurset. 

Studieforbundet næring og samfunn sender nyhetsbrev til alle medlemsorganisasjoner, med henvisning til informasjon på www.naeringogsamfunn.no.

Det er medlemsorganisasjonens ansvar å formilde informasjon videre til sine lokale avdelinger.

 

Kurset

Fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet:

 • Studieplanen skal være godkjent av studieforbundet.
 • Kurset skal bestå av minst 4 timer, og ha minst 4 deltagere.                                                                               
  • Studieforbundene kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere. Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan planlegges med kurs med færre enn fire deltakere.
 • Kurset skal ha en kursleder.
 • En kurstime er 60 minutter. ​                                                                                                                                                                       
  • Det kan avholdes pauser på 15 minutter pr. time, men pausene kan ikke samles for å gjøre kurset «kortere»
 • Digitale kurs. Det er gitt et unntak fra forskriften fram til 1.juli 2021, pga pågående pandemi.                                                                                                                         
  • Gjeldende forskrift § 9: Samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger, og alle deltakere og kursleder skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og i fysiske samlinger.  Det skal stå i studieplanen at kurset kan gjennomføres digitalt. Ved registrering av kurset i KursAdmin ,velger man "Nettbasert" under Type kurs. Default er "Standard"
 • Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alledette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.                                                                   
  • Det er offentlig kunngjort, når det står på web.

 

Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen må være arrangør av kurset.

 • Dette gjelder alle faser i arbeidet med et kurs, fra planlegging til den faktiske gjennomføringen og eventuelt etterarbeid.
 • Studieforbund kan ikke ta med kurs i tilskuddsgrunnlaget som er arrangert av en organisasjon, som ikke er medlem av studieforbundet.                                
 • Det samme gjelder for medlemsorganisasjoner, en annen organisasjon kan ikke arrangere kurset. 

Tillit mellom studieforbundet og medlemsorganisasjonen

Studieforbundene har ansvaret for at organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for internkontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov og forskrifter.