Studieforbundet næring og samfunn er et offentlig godkjent studieforbund, og er en ideell organisasjon som fremmer livslang læring.

Studieforbundet er demokratisk oppbygd, og årsmøtet er det høyeste organet.

 Se studieforbundets medlemsorganisasjoner

Studieforbundet næring og samfunn er et av fire studieforbund som er tilknyttet Kunnskapsdepartementet. Disse fire studieforbundene er Kompetanseforbundet.

Voksenopplæringsloven gir føringer for studieforbundets virksomhet. Studieforbundene som godkjent av Kunnskapsdepartementet har egen forskrift.

Ved søknad om medlemskap i studieforbundet næring og samfunn må den søkende organisasjon vise til en kursaktivitet som svarer til studieforbundets strategi, kurs rettet mot arbeidslinjen.

 

Studieforbundets visjon 2024 - 2030

Visjon

Studieforbundet næring og samfunn inspirerer, motiverer og utvikler gjennom fremtidsrettet kursaktivitet hos våre medlemsorganisasjoner.


Misjon

Vi arbeider aktivt med våre medlemsorganisasjoner for å fremme kontinuerlig kompetanseutvikling, og dermed  bidra  til en bærekraftig utvikling av enkeltpersoner og samfunn.            


 

Ved å rapportere organisasjonens studieaktivitet til studieforbundet får man

  • Synliggjort at organisasjonen er en lærende organisasjon, og kommer fram i Statistisk sentralbyrås statistikk. 
  • Motta voksenopplæringstilskudd. Et kurs må vare minimum 4 timer, og bestå av 4 deltagere – som har fylt 14 år innen utgangen av kalenderåret.
  • Tilgang til gratis bruk av undervisningslokaler.

 

Registrering og rapportering av kursaktivitet

All kursvirksomhet registreres og rapporteres i Nye KursAdmin, hvor hver kursarrangør får personlig tilgang. Studieplanen er utgangspunktet for kurset, og godkjennes av studieforbundet.

I Nye KursAdmin kan deltagere registreres manuelt, eller importeres via en csv.fil.

Voksenopplæringstilskudd

Gjeldende opplæringstilskudd finner du her.

  • Tilskuddssatsen kan endres under året, om innrapporterte timer overstiger antall budsjetterte timer.
  • Nye medlemsorganisasjoner, som ikke svarer til studieforbundets strategi, kurs rettet mot arbeidslinjen, mottar et redusert opplæringstilskudd. 
     

Hvordan søke medlemskap?

Skriv kort om deres organisasjon, fortell om type kursaktivitet og omfang, henvis til websiden og legg ved organisasjonens vedtekter.

Det er studieforbundets styre som behandler søknaden.

Man kan bare være medlem i ett studieforbund. 

Om laget/organisasjonen er medlem i en paraplyorganisasjon, sjekk først om denne er tilknyttet et studieforbund.

 

Er dette interessant? Vil dere høre mere om studieforbundet?
 

Send en epost med dine spørsmål, - så tar studieforbundet kontakt.