• Studieforbundet Næring og Samfunn , Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet AOF Norge, og Akademisk studieforbund foreslås opprettholdt på Kunnskapsdepartementet budsjettområde.
 • Studieforbund som primært retter sin virksomhet mot kompetansepolitiske mål, vil motta tilskuddsmidler fra Kunnskapsdepartementet.
 • Studieforbund som bidrar til å nå frivillighetspolitiske og kulturpolitiske mål, vil motta tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet.
 • Todeling av studieforbundene og overføring til nytt departement, innebærer en overføring av det enkelte studieforbund i sin helhet.
 • Et studieforbund kan kun motta tilskudd fra enten Kunnskapsdepartementet eller Kulturdepartementet, etter voksenopplæringsloven.
 • Når en medlemsorganisasjon i et studieforbund melder seg inn i et annet studieforbund, oppstår spørsmålet om hvordan avholdte kurstimer fra den aktuelle medlemsorganisasjonen, og som danner grunnlag for fremtidige tilskudd, skal fordeles mellom det nye og det tidligere studieforbundet.
  • Departementet foreslår at kurstimene fra kalenderåret tre år tilbake i tid innrapporteres fra det tidligere studieforbundet og kurstimer to år tilbake i tid innrapporteres fra det nye studieforbundet.
  • Departementet ønsker med forslaget å sikre en viss grad av stabilitet og forutsigbarhet rundt størrelsen på statstilskuddet for studieforbundene. Dersom en medlemsorganisasjon melder seg ut av et studieforbund, og tar med seg alle de avholdte timene, kan det ha store konsekvenser for det studieforbundet som taper kurstimer som kan innrapporteres.
  • Forslaget sikrer at det tidligere studieforbundet får en bedre økonomisk stabilitet, og det nye studieforbundet får statstilskudd som kan brukes til ny opplæring.
 • Alle de godkjente studieforbundene opprettholder sin godkjenning under den reviderte voksenopplæringsloven.
 • En todeling av ordningen innebærer ikke at det enkelte studieforbund skal deles opp.
 • Reguleringen av finansieringen, den flyttes fra lov til forskrift og får noen endringer.
 • Endringen til forskrift gjør at prosedyren for endring endres. I fremtiden vil det ikke være nødvendig å sende sak til Stortinget om departementene vil legge om ordningen – de kan sende forskriftsendring på høring.
 • Opplæringstilskudd kan ikke brukes til administrasjon, men grunntilskuddet økes.
 • Heve alderskravet fra 14 til 16 år.
 • Kursets varighet reduseres til 4, eller 6 timer.

 

Spørsmål eller inspill til høringen?  Send til post@naeringogsamfunn.no Innen 11.november 2019.