Formålet

Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organisert kursaktivitet ved siden av det formelle utdanningssystemet.

Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

Loven skal ivareta opplæring og deltakelse i frivillige organisasjoner, bidra til å bevare et mangfoldig kulturliv og ta vare på kulturarven gjennom læring. 

 

Definisjoner

Studieplan:  Studieplanen viser kursets innhold, læringsmål, målgrupper, bruk av læringsressurser, kursleder, metoder og varighet.

Kurs: Organisert opplæring i samsvar med en studieplan som på forhånd er godkjent av studieforbundet.

Kurstime: 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per time kan inngå.

Kursleder: Person som har det faglige ansvaret for kurset. Denne rollen likestilles med lærer/instruktør.

Opplæringstilskudd:  Opplæringstilskudd skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader.

Tilretteleggingstilskuddet : Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til opplæringstilskuddet.

  • Det skal benyttes til å redusere kostnaden ved deltakelse på kurs.  Samt bidra til å sikre personer med funksjonsnedsettelser og andre deltakere med særskilte behov, for muligheten til å delta i opplæringen på lik linje med andre. 
  • Det må foreligge årsakssammenheng mellom behovet for tilrettelegging og merkostnaden. Merkostnader som er nødvendig for å tilrettelegge kursaktiviteten for den enkelte deltaker må kunne dokumenteres, og bilaget lastes opp i KursAdmin for hvert kurs. Der må det også skrives hvor mange kvinner og menn det søkes tilretteleggingstilskudd for.

Krav til kurs

4 timer: Kurset skal bestå av minst fire kurstimer. 

4 deltagere: Kurset skal ha minst fire deltakere.

  • Studieforbundet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere. Hvert enkelt kurs vurderes konkret.
  • Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan planlegges med kurs med færre enn fire deltakere. 
  • Særlige grunner til dispensasjon kan være der kurset startet med fire deltakere, men det underveis blir færre deltakere. 
  • Oversikt over dispensasjoner og dispensasjonsgrunnlag forelegges departementet på forespørsel. 
  • Alle deltagere skal registreres med navn, adresse, fødselsår, kjønn, telefonnummer og epostadresse. De to  siste er en del av studieforbundets internkontroll.

Kursleder: Kurset skal ha kursleder.

Godkjent studieplan: Studieplanen for kurset skal være godkjent av studieforbundet  før kursstart.

Arrangør av kurset: Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset.

Krav til deltakere :  Deltakeren skal være fylt 14 år, innen utgangen av det året opplæringen foregår. Deltakeren skal ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene.

Åpent for alle:  Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle.

  • Kurs kan rette seg mot bestemte målgrupper.

Kursbevis: Kursarrangør skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs.

  • Dokumentasjonen skal minst inneholde kursarrangørs navn,  kursdeltakerens navn, innhold og omfang av kurset, og læringsmålene i kursets studieplan.
  • Kursarrangør skal synliggjøre at kurset mottar voksenopplæringstilskudd, via studieforbundet næring og samfunn.

Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse."Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse.        

"Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig.

Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen skal i studieplanen

vise hvilken undervisningsform som benyttes."

Fra 1.juli 2023 ble § 9, andre ledd endret i forskrift for studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet.
 
Det betyr at alle kurs som oppfyller kravene i Voksenopplæringsloven;

kan rapporteres til studieforbundet, når kurset avholdes digitalt - og kursdeltagere og kursleder kan delta samtidig.

 

Kursarrangørs ansvar

Om et kurs skal arrangeres digitalt, sjekker du under knappen "Tekst" på studieplanen. Om det mangler informasjon om at kurset kan arrangeres digitalt, gi beskjed til studieforbundet.


 

 

Rapportering av, og kontroll med statstilskudd

Dokumentasjon: Studieforbundene har ansvaret for å rapportere korrekt antall kurstimer.  

Selvstudium: Tid til selvstudium er ikke en del av kurset.

Rapportering: Deltakernes navn,  fødselsår, kjønn og bostedets postnummer. Kursets timetall og møtedatoer.

Studieforbundet gir kursarrangør tilgang til Nye KursAdmin:  Kursarrangør oppretter og rapporterer kurs i KursAdmin. 

Kursarrangørs tilgang er personlig. Ved innlogging i Nye KursAdmin, blir den som logger seg inn = automatisk kursansvarlig

Ved spørsmål om kurset, vil det sendes e.post direkte til denne personen. Det er kursarrangørs ansvar at kursansvarlig kan svare på e.post fra studieforbundet.

Kursarrangør har tilgang til navn og kursstatistikk i egen organisasjon.

Internkontroll

Interkontroll: Studieforbundet avslutter alle kurs. Når kurs blir tatt ut i internkontroll, tar studieforbundet kontakt med kursarrangør og kursdeltager. 

Internkontroll:  Både studieforbundet og kursarrangør skal ha dokumentasjon på rutiner for internkontroll.

Dokumentasjon: Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.

 

Tillitt mellom medlemsorganisasjonen og studieforbundet er grunnlaget for all rapportering.

Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Undervisningslokaler: Reglene om gratis bruk av undervisningslokaler bygger på prinsippet om samordnet ressursbruk.

Hvilke lokaler: Grunnskoler, høyskoler og universiteter som er finansiert og driftet gjennom tilskudd fra det offentlige. 

Spesialrom: Retten til gratis lokaler gjelder ikke for spesialrom, som krever tilstedeværelse av kvalifisert personell. Ved lån av slike rom, kan lokaleier kreve vederlag for bruk.

Ledige lokaler: Retten til gratis bruk av undervisningslokaler gjelder når lokaler er ledige, og lokaleier ikke har bruk for lokalene.

Reaksjonsformer ved feil bruk av voksenopplæringstilskuddet

Dersom et studieforbund ikke fyller vilkårene i lov, forskrift, rundskriv og tilskuddsbrev, kan HK-dir holde tilbake utbetalingen, oppheve tilskuddet, kreve tilbakebetaling av tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag eller trekke tilbake godkjenningen av studieforbundet. HK-dir kan iverksette kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene, jfr. Stortingets bevilgningsreglement § 10, Lov om Riksrevisjonen § 12, 3. ledd, og Lov om voksenopplæring § 11 Tilsyn og kontroll.

 

Det samme gjelder studieforbundets medlemsorganisasjoner. Om voksenopplæringstilskuddet har blitt utbetalt på feilaktig grunnlag, kan studieforbundet kreve tilbakebetaling av tilskuddet som er utbetalt.