Kursvirksomhet for avløvløsere 2019

Landbrukshelga

Studieforbundet næring og samfunn forvalter midler til kurs for avløsere 2019, fra Kompetanseprogrammet i landbruket ( KIL). Tilskuddsforvalter er Landbruksdirektoratet.

Kurs arrangert i 2019, må få godkjenning i 2019Kurs gjennomført i 2019, har siste frist for sluttrapportering 15.januar 2020.

Formål: Ordningen skal bidra til å sikre tilgangen på kvalifiserte avløsere gjennom å stimulere til gjennomføring av kortvarige og fagorienterte kurs.

Målgruppe: Det kan gis tilskudd til kurs for avløsere og landbruksvikarer

Tilskudd : Innenfor årlig samlet tildelingsramme kan det gis tilskudd etter følgende betingelser:

 Pr. deltaker:

  • inntil kr 80,- pr. time
  • kr 200,- pr. natt
  • inntil 75 % reiserefusjon for innenlandsreiser

Krav til kursene:

  • 1 kurs må bestå av minst 8 kurstimer
  • 1 kurstime defineres som 60 minutter med organisert læring.
  • Kun timer med faglig innhold skal oppgis, dette gjelder også studiereiser
  • Alle bilag lastes opp i KursAvløserAdmin, av kursarrangøren.

Ytterligere opplysninger gis ved innlogging i KursAvløserAdmin.