Tilskuddssatser høsten 2023

Vann, frosset

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2023, er 15.januar 2024. 

Kurset må registreres i Nye KursAdmin i 2023.

Opplæringstilskudd

Opplæringstilskudd på kr. 200 for kurs som rapporteres etter 1.juli 2023.               

 • Et kurs på 10 timer, får kr. 2000 i tilskudd.

Opplæringstilskuddet skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader. Det gis til kurs som har  dokumenterte  utgifter, disse registreres i KursAdmin. Det gis til lærer / foredragsholder, pedagogisk materiell  og/ eller lokalleie. Opplæringstilskuddet kan ikke  overstige utgiftene.

 • Det gis ikke tilskudd etter denne forskrift, hvis kurset dekkes gjennom andre tilskuddsordninger. 
 • Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres på oppdrag fra offentlige eller private virksomheter.
 •  Kurset må være åpent for alle. Kursdeltager skal motta, eller få beskjed om, at den kan få kursbevis.
 • Tilskuddssatsen kan endres under året, om innrapporterte timer overstiger antall budsjetterte timer.

Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til opplæringstilskuddet.

 • Det skal benyttes til å redusere kostnaden ved deltakelse på kurs.  Samt bidra til å sikre personer med funksjonsnedsettelser og andre deltakere med særskilte behov, for muligheten til å delta i opplæringen på lik linje med andre. 
 • Det må foreligge årsakssammenheng mellom behovet for tilrettelegging og merkostnaden. Merkostnader som er nødvendig for å tilrettelegge kursaktiviteten for den enkelte deltaker må kunne dokumenteres. 

Ved rapportering av kurset i Nye KursAdmin

 • Trykk på knappen "Tilretteleggingstilskudd" på kurset

 • Kommnetar: Skriv inn hvorfor det søkes tilretteleggingstilskudd, og hva det er brukt til.

 • Skriv inn antall kvinner og menn det søkes tilretteleggingstilskudd for, jf. forskrift om voksenopplæring.

 • Last opp alle bilag gjeldende tilretteleggingstilskuddet, jf. brukerveiledningen til Nye KursAdmin. Bilag kreves for å rapportere kurset.

Kurskrav

Fra forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet:

 • Studieplanen skal være godkjent av studieforbundet.
 •  Kurs kan arrangeres som fysiske kurs eller som digitale kurs, eller som en kombinasjon av disse. 
  • Ved hel eller delvis bruk av digitale kurs skal alle deltakere og kursleder delta samtidig.
 • Kurset skal bestå av minst 4 timer, og ha minst 4 deltagere.                                     
  • Studieforbundene kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere. Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan planlegges med kurs med færre enn fire deltakere. 
 • Kurset skal ha en kursleder.
 • En kurstime er 60 minutter. ​                                                                                           
  • Det kan avholdes pauser på 15 minutter pr. time, men pausene kan ikke samles for å gjøre kurset «kortere
 • Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alledette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.                                                 
  • Det er offentlig kunngjort, når det står på web.

Frist for rapportering av kurset, og motta fullt tilskudd

Voksenopplæringstilskuddet utbetales ca. en gang i måneden. Det er smart å rapportere kurs fortløpenede!

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2023, er 15.januar 2024. Kurset må registreres i Nye KursAdmin i 2023.

 • Loggen i Nye KursAdmin viser når kurset er rapportert.

Kursarrangør som mottar tilskudd må fremlegge dokumentasjon på utgifter, når studieforbundet ber om det.

Det er kursarrangørs ansvar  å gjøre seg kjent med vilkårene for å motta voksenopplæringstilskudd, samt å følge opp rapporteringen av kurset. 

Studieforbundet næring og samfunn sender nyhetsbrev til alle medlemsorganisasjoner, med henvisning til informasjon på www.naeringogsamfunn.no.

Det er medlemsorganisasjonens ansvar å formilde informasjon videre til sine lokale avdelinger.

 

 Studieforbundet eller medlemsorganisasjonen må være arrangør av kurset.

 • Dette gjelder alle faser i arbeidet med et kurs, fra planlegging til den faktiske gjennomføringen og eventuelt etterarbeid.
 • Studieforbund kan ikke ta med kurs i tilskuddsgrunnlaget som er arrangert av en organisasjon, som ikke er medlem av studieforbundet.                                
 • Det samme gjelder for medlemsorganisasjoner, en annen organisasjon kan ikke arrangere kurset. 

Tillit mellom studieforbundet og medlemsorganisasjonen

Studieforbundene har ansvaret for at organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for internkontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov og forskrifter.

Tilskuddet skal ikke benyttes til opplæring som gjennomføres fra offentlige eller private virksomheter.