Voksenopplæringsloven

skyer2

Voksenopplæringsloven, les loven

Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organisert kursaktivitet ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

 

Forskrift for studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet, les forskriften

§ 1.Virkeområde

Forskriften skal gjelde for studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet.

§ 2.Definisjoner

I forskriften forstås med:

a. Kurs: Organisert opplæring i samsvar med en studieplan som på forhånd er godkjent av studieforbundet.
b. Kurstime: 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per time kan inngå.
c. Studieplan: Plan som redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgrupper, bruk av læringsressurser, kursleder, metoder og varighet.
d. Kursleder: Er en person som har det faglige ansvaret for kurset, og denne rollen likestilles med lærer/instruktør.
 

§ 3.Statstilskudd

Statstilskuddet består av:

- grunntilskudd
- opplæringstilskudd
- tilretteleggingstilskudd.

Studieforbundene har ansvar for å fordele statstilskuddet til organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som arrangerer kurs.

Statstilskuddet fastsettes på grunnlag av et gjennomsnitt av avholdte kurstimer i kalenderåret to og tre år tilbake i tid.

Hvis en medlemsorganisasjon melder seg inn i et annet studieforbund skal medlemsorganisasjonens kurstimer for rapporteringsårene telle i det nye studieforbundet.

Det gis ikke tilskudd etter denne forskrift hvis kurset dekkes gjennom andre tilskuddsordninger.

§ 4.Grunntilskudd

Grunntilskuddet kan benyttes til drifts- og administrasjonskostnader, og gis til alle studieforbund som oppfyller vilkårene for å få tilskudd etter denne forskrift. Slike kostnader kan omfatte drift, pedagogisk utviklingsarbeid, kvalitetssikring, rapportering og støtte til kursarrangør.

Departementet fastsetter grunntilskuddet til det enkelte studieforbund etter studieforbundets aktivitetsnivå. Grunntilskuddet fastsettes i seks stigende nivåer basert på gjennomsnittlig antall timer for de årene som er grunnlag for tilskudd:

a. der kursaktiviteten utgjør mellom 30 000 timer og 100 000 timer,
b. der kursaktiviteten utgjør mellom 100 000 og 150 000 timer,
c. der kursaktiviteten utgjør mellom 150 000 timer og 200 000 timer,
d. der kursaktiviteten utgjør mellom 200 000 timer og 250 000 timer,
e. der kursaktiviteten utgjør mellom 250 000 timer og 300 000 timer, og
f. der kursaktiviteten utgjør mer enn 300 000.

§ 5.Opplæringstilskudd

Opplæringstilskudd skal bidra til å redusere deltakernes opplæringskostnader og fastsettes på grunnlag av antall gjennomførte timer.

Opplæringstilskuddet fordeles mellom studieforbundene på grunnlag av antall kurstimer innrapportert innen fastsatt frist og skal i sin helhet benyttes til kurs i studieforbundet eller medlemsorganisasjonene.

§ 6.Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskuddet skal kompensere for tilleggskostnader studieforbund og kursarrangør har i forbindelse med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov. Tilskuddet kommer i tillegg til opplæringstilskuddet.

Det er en forutsetning at kurset og de aktuelle deltakerne oppfyller kravene i § 9 og § 10. Tilleggskostnadene for tilrettelagt opplæring skal dokumenteres og skal på forespørsel legges frem for departementet. Tilskuddet kan ikke benyttes til oppfyllelse av plikten til universell utforming som fremgår av annet lovverk.

Tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall dokumenterte kurstimer gjennomført med deltakere med særskilt behov.

§ 7.Krav til minste aktivitetsnivå

Kursaktiviteten i et studieforbund må utgjøre minst 30 000 timer i gjennomsnitt for de årene som danner grunnlag for tilskudd, jf. § 3 tredje ledd.

Departementet kan i særlige tilfeller gi midlertidig dispensasjon fra kravet til minste aktivitetsnivå.

§ 8.Krav til minimum antall medlemsorganisasjoner i studieforbund

Et studieforbund må ha minimum to medlemsorganisasjoner.

§ 9.Krav til kurs

Følgende forutsetninger skal oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a. Kurset skal bestå av minst fire kurstimer.
b. Kurset skal ha minst fire deltakere. Studieforbundet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.
c. Kurset skal ha kursleder.
d. Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet eller medlemsorganisasjon før kursstart.
e. Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset.
f. Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

Samlinger arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon kan ikke overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske samlinger, og alle deltakere og kursleder skal delta samtidig både ved bruk av elektronisk kommunikasjon og i fysiske samlinger. Studieplanen skal vise hvilken undervisningsform som benyttes.

§ 10.Krav til deltakere

Følgende forutsetninger skal oppfylles for at en deltaker kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a. Deltakeren skal være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
b. Deltakeren skal ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene.

§ 11.Rapportering av og kontroll med statstilskudd

Rapportering er en forutsetning for tilskudd. Det skal ikke utbetales tilskudd dersom et studieforbund ikke oppfyller rapporteringsplikten.

Studieforbundene har ansvar for å rapportere korrekt antall kurstimer. Tid til selvstudium skal ikke inngå. Grunnlaget for rapporteringen skal dokumenteres.

Rapport om kursvirksomheten skal sendes til departementet innen 1. mars året etter at kursvirksomheten fant sted.

Innrapporterte studietiltak skal dokumenteres med fremmøtelister som viser møtedatoer, timetall og deltakernes navn, fødselsår, kjønn og bostedets postnummer. Fremmøtelisten skal være signert av kursleder. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.

§ 12.Krav til internkontroll

Studieforbundene har ansvar for at organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for internkontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov, forskrifter og forutsetninger i tilskuddsbrev. Det skal finnes dokumentasjon på rutiner for internkontroll.

§ 13.Krav til regnskap og revisjon

Årsregnskap som inneholder resultatregnskap, balanse, årsberetning og revisors beretning skal sendes til departementet innen 1. juni året etter.

Offentlige tilskudd skal i regnskapet spesifiseres på egne poster eller i note til regnskapet.

Studieforbundets regnskap skal revideres av statsautorisert revisor. Revisor skal i tillegg til regnskapsrevisjonen gi særskilt attestasjon om beregningsgrunnlaget for tilskudd, herunder kontrollere om kurs og deltakere er dokumentert i henhold til bestemmelsene i denne forskriften. Revisor skal i attestasjonen bekrefte at han er kjent med vilkårene for tilskudd.

Studieforbundene plikter å gjøre revisor kjent med denne forskriften.

§ 14.Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Når det holdes kurs med tilskudd etter forskriften, skal studieforbundet eller medlemsorganisasjonen ikke belastes for utgifter til lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i offentlige undervisningslokaler. Første punktum gjelder kurs som holdes på hverdager i undervisningsåret, unntatt undervisningsferier, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. Det må finnes særskilt avtale med lokaleier for utlån utover dette.

Med offentlige undervisningslokaler menes i denne sammenheng alle undervisningslokaler finansiert og driftet gjennom tilskudd fra det offentlige. For bruk av spesialrom som krever tilstedeværelse av kvalifisert personell kan lokaleier kreve vederlag.

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -utstyr til bruk etter denne forskrift. Retten til gratis bruk av undervisningslokaler inntrer først når lokaleiers behov for egen undervisningsvirksomhet er dekket. Reglene skal ikke diskriminere mellom kursarrangører, men kan gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål.

Det kan utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør.

Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen. Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.

Ved utlån av spesialrom må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger.

Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltakerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.

§ 15.Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Studieforbundet skal gi kursdeltakere en dokumentasjon på gjennomført kurs. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold og omfang av kurset, og læringsmålene i kursets studieplan.

§ 16.Unntak

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 17.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021